Členství

Aktivně tvořit budoucnost

Aktivní výměna zájmových skupin i technologických a hospodářských sítí posiluje náš podnik a podporuje realizaci vašich cílů. Společnost Baumüller udržuje členství v mnoha spolcích a partnerství s vlivnými národními i mezinárodními pořadateli.


zvei
Německý Ústřední spolek pro elektrotechniku a elektroniku (ZVEI) zastupuje hospodářské, technologické a environmentální zájmy německého elektrického průmyslu na státní a mezinárodní úrovni. Společnost Baumüller je jedním z 1400 podniků, které organizace ZVEI zaštiťuje.
Günter Baumüller je předsedou pro oblast elektrických pohonů v odborném svazu pro automatiku a tedy hlavní zástupce členské společnosti Baumüller. Zástupci společnosti Baumüller spolupůsobí v mnoha různých pracovních skupinách organizace ZVEI.
www.zvei.org


vdma
VDMA (Spolek německých výrobců strojů a strojních zařízení) je organizace s přibližně 3 000 členskými, převážně středně velkými podniky.
Zástupci společnosti Baumüller působí v ústřední pracovní skupině pro personální oblast, v pracovní skupině řídicí techniky a v ústředním výboru pro nákup + materiál. Společnost Baumüller je taktéž zastoupena v pracovních kruzích této organizace pro výměnu zkušeností Mladí podnikatelé, Controlling / Podnikové hospodářství a Výroba.
www.vdma.org


ihk nbg
Norimberská průmyslová a obchodní komora (IHK) pro střední Franky zastupuje zájmy svých členských podniků ve všech otázkách hospodářských a přepravně politických v oblasti politické a administrativní.
Zástupci společnosti Baumüller působí ve výborech pro průmysl, výzkum a technologii, dále pak ve výborech pro ekonomiku a zahraniční ekonomiku. Zastoupeni jsme také v pracovních skupinách „Životní prostředí“ a „Právo“.
www.ihk-nuernberg.de

V Německé komoře pro průmysl a obchod (DIHK) má společnost Baumüller zastoupení ve výboru pro průmysl a výzkum.
www.dihk.de


vde nordbayern
VDE je německý Spolek pro elektrotechniku, elektroniku, informační technologie a vědní disciplíny, na kterých se tyto technologie a aplikace staví. Má více než 34 000 členů a patří tedy k největším spolkům technického a technologického zaměření v Evropě.
Společnost Baumüller Nürnberg GmbH je spolupracujícím členem VDE pro severobavorskou oblast a působí ve výboru pro pohonné technologie v energetickotechnickém průmyslu.
www.vde.com


 sps
SPS - smart production solutions je veletrh elektrické automatizační techniky. Pokrývá všechny komponenty až po systémovou úroveň a nabízí integrovaná řešení pro automatizaci.
Společnost Baumüller není pouze vystavujícím účastníkem – je také členem výkonného kongresu DRIVES. Andreas Baumüller je také členem poradního sboru pro výstavy.
www.mesago.de


 fva
Německé Sdružení pro výzkum pohonné techniky (FVA) dnes čítá 160 členských společností. Jeho hlavním cílem je díky společnému výzkumu umožnit menším podnikům zlepšit své technologické know-how, zvýšit kvalitu svých produktů a snížit výrobní náklady.
Společnost Baumüller se tohoto sdružení účastní jako členská firma a aktivně přispívá ke společnému výzkumu.
www.fva-net.de


 vbm
VBM (Svaz bavorského kovoprůmyslu a elektrotechnického průmyslu) zastupuje členské podniky především z oblasti kovoprůmyslu a elektrotechniky.
Společnost Baumüller Nürnberg GmbH je členem VBM a nadto je činná také ve skupinách pro personální management a vedení podniku. Také se aktivně účastní iniciativy Metallpool PLUS.
www.vbm.de


 asqf
Pracovní skupina pro kvalitu a další vývoj softwaru (ASQF) se zaměřuje na podporu kvality softwaru v průmyslu, výzkumu a vzdělávání ve všech německy mluvících zemích.
Společnost Baumüller je členem skupiny ASQF a aktivně působí ve vedoucím výboru pro automatizaci. ASQF má více než 1100 členů, kteří si navzájem vyměňují zkušenosti, znalosti a nápady v oblasti vývoje softwaru a řízení jakosti. Tato organizace vyhlašuje tzv. Automation Day (Den automatizace), který společnost Baumüller podporuje.
www.asqf.de


 automation valley
V celoněmeckém měřítku má severobavorský region na poli automatizační techniky zcela výsostné postavení. Jen v norimberské oblasti se tomuto průmyslovému odvětví věnuje více než 200 podniků s přibližně 20 000 zaměstnanci – to odpovídá téměř deseti procentům všech pracovních míst v oblasti automatizační techniky v celém Německu.
Tuto regionální kompetenci v oblasti výzkumu a vývoje automatizační techniky spojuje iniciativa „Automation Valley“. Společnost Baumüller je jedním ze zakládajících členů iniciativy „Automation Valley“.
www.automation-valley.de


 cia
Controller Area Network in Automation GmbH, mezinárodní sdružení výrobců a provozovatelů automatizačních systémů, sdružuje 385 členských podniků. Tato organizace se věnuje propagaci a standardizaci komunikačních standardů CAN (ISO 11898) v oblasti automatizační techniky.
www.can-cia.org


 ethercat
Členové skupiny EtherCAT Technology Group podporují vývoj fieldbusového komunikačního systému EtherCAT. Tento otevřený systém používá více než 650 členských firem. Společnost Baumüller je členem skupiny a zároveň působí v jejím představenstvu a ve výboru pro marketing.
www.ethercat.org


 sercos
Široké využití předností digitálně regulovaných pohonů na číslicově řízených strojích je možné pouze pomocí jednotných standardizovaných rozhraní pro NC.
Zájmová skupina SERCOS interface (IGS) si za cíl vytyčila zpřístupnit toto otevřené digitální komunikační rozhraní mezi číslicovým řízením a pohony pod názvem SERCOS interface všem zájemcům a dohlížet na dodržování mezinárodní normy IEC 61491 / evropské normy EN 61491 a souladu s charakteristikami rozhraní ve vztahu k vlastnostem značky.
www.sercos.de


 omac
OMAC - Open Modular Architecture Controls - byla založena jako mezinárodní platforma pro spolupráci mezi koncovými zákazníky, OEM výrobci, poskytovateli technologií a poskytovateli služeb a v současné době má 600 členů.
Jakožto člen této platformy v oblasti „Technology Providers and Integrators“ se společnost Baumüller zasazuje pro vývoj , integraci a podpor systémů a komponentů kompatibilních s platformou OMAC.
omac.org


 cluster ma
Cluster Mechatronik & Automation e.V. (zal. 2005) je platforma a fórum pro definování a aplikaci opatření přispívajících k pokroku a vývoji na poli mechatroniky a v souvisejících odvětvích. Aktivní komunikace mezi vědou a hospodářstvím je klíčem k zajištění kvality a bezpečnosti vývoje a přispívá k dalšímu vývoji v oblasti hospodářství.
Tento spolek svým členům a všem zájemcům cennou podporu při koncepci, vývoji a výrobě v téměř všech oblastí mechatroniky. Členové podpořili již více než 50 projektů zajištěním či provedením základních klíčových prací a využitím mechatroniky dále zvýšili náskok bavorského průmyslu. Díky nejrůznějším pobočkám účastnických partnerů v oblasti Mnichova, Norimberku, Švábska a východního Bavorska mají výrobci v celém Bavorsku zajištěnu možnost těžit z výsledků skupiny Mechatronik & Automation e.V.
Společnost Baumüller Anlagen-Systemtechnik GmbH & Co. KG je řádným členem od června roku 2008.
www.cluster-ma.de


SafetyAlliance

Společnost Safety Alliance, založená v roce 2012, je sdružení výrobců automatizace, poskytovatelů technologií a řešení, specialistů a poskytovatelů služeb pro funkční bezpečnostní techniku. Cílem Safety Aliance je pomáhat strojařům a provozovatelům strojů při účinném a efektivním plánování, zavádění a uplatňování bezpečnostních technologií. Baumüller působí jako zakládající člen a je ve sdružení osobně aktivní.


 logo blueco RGB engl pos AllianceMember
Iniciativa udržitelnosti Blue Competence je vede na poli inovací a technologií udržitelných řešení v oblasti strojírenství a staveb. Se značkou Blue Competence se partnerské podniky hlásí veřejně ke dvanácti zásadám ve strojírenství a stavebnictví: https://tun.vdma.org/en/nachhaltigkeit

Partneři iniciativy se chápou jako hodnotové společenství, které je založeno na zodpovědném zacházení s přírodními zdroji a společenské zodpovědnosti. Tyto zásady vytvářejí udržitelné produkty a výrobní a správní procesy.


plc logo 72dpi

PLCopen je nezávislé celosvětové sdružení, které zajišťuje efektivitu v oblasti průmyslové automatizace na základě potřeby uživatelů. Jeho členové působí v různých odvětvích a zaměřují se na harmonizaci řídicích programů a tvorbu aplikací a rozhraní. Sdružení bylo založeno v roce 1992, sídlí v Holandsku a pobočky má v USA, Japonsku, Číně a Koreji.
Členové sdružení PLCopen se zaměřují na technické parametry v souvislosti s normou IEC 61131-3, vytváření parametrů a implementaci s cílem snižování nákladů v oblasti průmyslového inženýrství. Výsledkem jsou například standardizované knihovny pro různé oblasti využití, harmonizované úrovně jazykových shod a technická rozhraní pro výměnu a transparentní komunikaci. Expertní členové sdružení PLCopen vstupují do technických komisí a ve spolupráci s koncovými uživateli definují takové otevřené normy.
Členové personálu společnosti Baumüller se zapojují do technických komisí v rámci sdružení, které disponuje certifikáty produktů PLCopen pro kontrolu pohybu a bezpečnost.
www.PLCopen.org

Kontakt