Skip to main content

Betingelser for brug

Betingelser for brug

1. Anvendelsesområde

1.1. Brugen af disse websider (efterfølgende betegnet som ”Baumüller-websted”), som stilles til rådighed af Baumüller Holding GmbH & Co. KG og/eller dennes datterselskaber (”Baumüller”) er udelukkende tilladt på grundlag af disse generelle betingelser for brugen (”betingelser for brug”). Disse betingelser for brug kan suppleres, ændres eller erstattes med andre generelle vilkår og betingelser fra Baumüller. Når der logges ind, eller såfremt en særlig indlogning ikke er påkrævet ved påbegyndelse af brugen af Baumüller-webstedet, accepteres gyldigheden af disse betingelser for brug i den pågældende udgave.

1.2. Såfremt brugeren ved brugen af Baumüller-webstedet fungerer som eller på vegne af en virksomhed, dvs. handler under udøvelse af et erhverv eller selvstændig erhvervsaktivitet eller på vegne af en offentlig myndighed, finder § 312e afsnit. 1 stykke 1 nr. 1 - 3 i den tyske civillovbog ikke anvendelse.

1.3. I forbindelse med webtilbud, der henvender sig til virksomheder eller offentlige myndigheder, repræsenteres den pågældende virksomhed eller myndighed af brugeren og bærer ansvaret for dennes handlinger og viden.

2. Tjenesteydelser

2.1. På Baumüller-webstedet stiller Baumüller oplysninger og software, evt. med dokumentation, til rådighed med henblik på visning eller download.

2.2. Baumüller forbeholder sig ret til at indstille driften af Baumüller-webstedet til enhver tid, enten helt eller delvist. Baumüller giver ingen garanti for, at Baumüller-webstedet vil stå til rådighed uafbrudt.

3. Registrering, adgangskode

3.1. Nogle af siderne på Baumüller-webstedet er beskyttet med en adgangskode. Af hensyn til handelssikkerheden er det kun registrerede brugere, der kan få adgang til disse sider. Registrering er ikke nogen umistelig ret. Baumüller er til enhver tid berettiget til at beskytte websider, der tidligere har været frit tilgængelige, med en registrering. Baumüller er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde adgangsrettighederne ved at spærre adgangsdataene, uden at det er nødvendigt at angive nogen grund dertil.

3.2. Når registreringen er gennemført, modtager brugeren et brugernavn og en adgangskode (efterfølgende betegnet som ”brugeroplysninger”). Når brugeren har logget på første gang, skal brugeren ændre adgangskoden fra Baumüller til en adgangskode, som ingen andre kender. Brugeroplysningerne giver brugeren mulighed for at få vist eller ændre sine data eller til at tilbagekalde eventuelle samtykker til databehandlingen.

4. Brugsret til informationer, software og dokumentation

4.1. Brugen af de oplysninger, den software og den dokumentation, der stilles til rådighed på Baumüller-webstedet, er underlagt disse betingelser eller i forbindelse med opdateringer af oplysninger, software eller dokumentation de gældende licensbetingelser, som der allerede er indgået aftale om med Baumüller. Særlige aftaler, der er indgået vedrørende licensbetingelser, f.eks. i forbindelse med download af software, har forrang over disse betingelser.

4.2. Baumüller giver brugeren en ikke-eksklusiv og ikke overdragelig ret til at bruge de oplysninger, den software og den dokumentation, der stilles til rådighed på Baumüller-webstedet, i det omfang som hermed aftales, eller i henhold til Baumüllers tilsigtede formål med tilvejebringelsen og formidlingen hvis intet er aftalt.

4.3. Brugeren må på intet tidspunkt sælge, udleje eller på anden måde videregive oplysningerne, softwaren eller dokumentationen til tredjemand. Medmindre andet er tilladt i den gældende lovgivning, må brugeren ikke ændre, dekompilere eller oversætte softwaren eller den tilhørende del, ligesom brugeren heller ikke udtage dele deraf. Brugeren må oprette en sikkerhedskopi af software, hvis kopien er nødvendig til sikring af fremtidig brug på grundlag af disse betingelser for brug.

4.4. Alle oplysninger, softwaren og dokumentationen, som stilles til rådighed på Baumüller-webstedet, er beskyttet af nationale og internationale love og aftaler vedrørende immateriel ejendom. Brugeren skal overholde disse rettigheder, særligt ved ikke at fjerne alfanumeriske identifikatorer, mærkning og oplysninger om ophavsret fra oplysningerne, softwaren, dokumentationen eller kopier deraf.

4.5. §§ 69a ff. i den tyske lov om ophavsret forbliver uberørt.

5. Immateriel ejendom

Alle tekster, billeder, illustrationer, lyd-, video- og animationsfiler er beskyttet af ophavsretten. Alle rettigheder til de selvoprettede objekter er udelukkende forbeholdt Baumüller. Brugeren skal overholde disse rettigheder. §§ 69a ff. i den tyske lov om ophavsret forbliver uberørt.
Hel eller delvis gengivelse, distribution, overførsel, ændring eller brug af Baumüller-webstedet (på elektronisk eller på anden vis) til offentlige eller kommercielle formål er ikke tilladt uden forudgående skriftlig samtykke fra Baumüller. Dette gælder især for mærker og varemærker, typeskilte og firmalogoer, der tilhører Baumüller og dennes datterselskaber.

Ud over de rettigheder, der udtrykkeligt fremgår af disse betingelser for brug, giver Baumüller ikke brugeren andre rettigheder af nogen art i forbindelse med tilvejebringelsen af oplysninger, software og dokumentation. Dette gælder særligt med henblik på ophavsret, firmanavne og industriel ejendomsret, såsom patenter, brugsmodeller, design eller mærker. Baumüller er heller ikke forpligtet til at give brugeren sådanne rettigheder.

6. Brugerens forpligtelser

6.1. Ved brug af Baumüller-webstedet må brugeren ikke

  • handle i modstrid mod sædeligheden;
  • overtræde industrielle ejendomsrettigheder og ophavsretten eller andre ejendomsrettigheder;
  • overføre indhold med virus, såkaldte trojanske heste eller anden programmering, som kan beskadige software;
  • indtaste, gemme eller sende hyperlink eller indhold, som brugeren ikke er berettiget til, især ikke hvis det pågældende hyperlink eller indhold bryder tavshedspligten eller er ulovligt;
  • distribuere reklamer eller uopfordrede e-mails (såkaldt ”spam”) eller forkerte advarsler om virus, funktionsfejl og lignende eller opfordre til deltagelse i konkurrencer, pyramideforetagender, kædebreve, pyramidespil og lignende kampagner.

6.2. Baumüller er til enhver tid berettiget til at spærre for adgangen til Baumüller-webstedet, især hvis brugeren overtræder sine forpligtelser i henhold til disse betingelser.

7. Henvisninger og link

På Baumüller-websiderne er der også link til andre sider på internettet. Baumüller erklærer, at siderne som linkene fører til på tidspunktet for oprettelsen af linket var fri for ulovligt indhold. Baumüller har ikke nogen indflydelse på det nuværende og fremtidige layout eller indholdet af de sider, som linkene fører til. Af denne grund kan Baumüller derfor heller ikke give garanti for aktualiteten, rigtigheden, fuldstændigheden og kvaliteten af de oplysninger, der stilles til rådighed der, og tager hermed afstand fra alt indhold på disse sider, som er blevet ændret efter oprettelsen af linket. Denne erklæring gælder for alle link til eksterne sider på Baumüller-webstedet samt deres indhold.

8. Erstatningsansvar for juridiske og materielle mangler

8.1. Såfremt oplysninger, software eller dokumentation stilles gratis til rådighed, er erstatningsansvar for materielle og juridiske mangler i forbindelse med oplysningerne, softwaren og dokumentationen – særligt med henblik på deres rigtighed, fejlfrihed, frihed for tredjemands immaterielle ejendomsret eller ophavsret, fuldstændighed og/eller brugbarhed – udelukket, med undtagelse af hvis der er tale om forsæt eller svig.

8.2. Oplysningerne på websiderne indeholder kun generelle beskrivelser eller egenskaber, som ikke altid er gældende ved den konkrete anvendelse i den beskrevne form, eller som kan ændre sig på grund af videreudvikling af produkterne. De ønskede egenskaber er kun bindende, hvis de er blevet aftalt udtrykkeligt ved indgåelse af kontrakten.

8.3. Dokumentationen er blevet udfærdiget med omhu. Men de beskrevne produkter undergår løbende videreudvikling. Derfor er dokumentationen ikke altid fuldstændigt kontrolleret med henblik på overensstemmelsen med de anførte egenskaber, standarder eller andre karakteristika. Hvis den indeholder tekniske eller redaktionelle fejl, forbeholder vi os ret til foretage ændringer til enhver tid uden varsel. Der kan ikke stilles krav om ændringer af leverede produkter på baggrund af oplysninger, illustrationer og beskrivelser i denne dokumentation.

9. Andet erstatningsansvar, virus

9.1. Baumüllers erstatningsansvar for materielle og juridiske mangler retter sig efter bestemmelserne i punkt 8 i nærværende betingelser for brug. Derudover fraskriver Baumüller sig ethvert erstatningsansvar, medmindre det ikke kan udelukkes på grundlag af produktansvarsloven, forsæt, grov uagtsomhed, skade på liv lemmer eller helbred, overtagelse af en kvalitetsgaranti, svigatig fortielse af en mangel eller på grund af overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser. Ved overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er skadeserstatningen dog begrænset til de typiske kontraktlige, forudsigelige skader, medmindre der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed.

9.2. Selvom Baumüller altid stræber efter at holde Baumüller-webstedet fri for virus, giver Baumüller ingen garanti for, at det vil være fri for virus. Forud for download af oplysninger, software og dokumentation skal brugeren af hensyn til sin egen sikkerhed og for at forhindre virus på Baumüller-webstedet sørge for at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger og gøre brug af en virusscanner.

10. Afsluttende bestemmelser

10.1. Tillægsbestemmelser skal aftales skriftligt.

10.2. Såfremt dele eller enkelte formuleringer i denne tekst helt eller delvist er i uoverensstemmelse med eller ikke længere er i overensstemmelse med den gældende lovgivning, forbliver resten af dokumentet hvad angår indhold og gyldighed uberørt heraf.

10.3. Hvis brugeren er erhvervsdrivende i henhold til den tyske handelslov, er værnetinget Nürnberg.

10.4. Baumüller Holding GmbH & Co. KG og/eller dennes datterselskaber driver og er ansvarlig for de enkelte sider på Baumüller-webstedet. Siderne tager højde for kravene i det land, hvor det ansvarlige selskab har hjemsted. Baumüller påtager sig intet ansvar for, at oplysninger, software og/eller dokumentation fra Baumüller-webstedet også må vises eller downloades på steder uden for det pågældende land. Hvis brugere anvender Baumüller-webstedet fra steder uden for det pågældende land, bærer de det fulde ansvar for at overholde de bestemmelser, der er gældende i henhold til lovgivningen i deres land. Det er ikke tilladt at anvende oplysninger, software og/eller dokumentation fra Baumüller-webstedet i lande, hvor en sådan anvendelse er ulovlig. I så fald og hvis brugeren ønsker at gøre forretning med Baumüller, skal brugeren kontakte Baumüller-repræsentanten i det pågældende land.

10.5. Den tyske lovgivning er gældende, og den internationale købelov er udelukket.