Skip to main content

Gebruiksvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. Het gebruik van deze webpagina's aangeboden door Baumüller Holding GmbH & Co. KG en/of haar dochtermaatschappijen ("Baumüller") (hierna: "Baumüller-website") is uitsluitend toegestaan op basis van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden aangevuld, gewijzigd of vervangen door verdere algemene voorwaarden van Baumüller. Door in te loggen, of, indien een aparte login niet vereist is, door het gebruik van de Baumüller-website te beginnen, wordt de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden in hun betreffende versie aanvaard.

1.2. Indien de gebruiker bij het gebruik van de Baumüller-website handelt als of voor een onderneming, d.w.z. in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsmatige activiteit, of voor een openbare instelling, is § 312e lid 1 pag. 1 nrs. 1 - 3 van het Duits Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

1.3. In het geval van webaanbod dat gericht is op bedrijven of openbare instellingen, wordt de desbetreffende onderneming of de desbetreffende instelling vertegenwoordigd door de gebruiker en moet het de verantwoordelijkheid aanvaarden voor zijn handelingen en kennis.

2. Diensten

2.1. Op de Baumüller-website stelt Baumüller informatie en software, indien van toepassing samen met documentatie, ter beschikking voor afroepen of om te downloaden.

2.2. Baumüller behoudt zich het recht voor om het bedrijf van de Baumüller-website te allen tijde geheel of delen ervan te beëindigen. Baumüller kan de ononderbroken beschikbaarheid van de Baumüller-website niet garanderen.

3. Registratie, wachtwoord

3.1. Bepaalde pagina's van de Baumüller-website zijn beveiligd met een wachtwoord. In het belang van de veiligheid van zakelijke transacties is toegang tot deze pagina's alleen mogelijk voor geregistreerde gebruikers. Er is geen wettelijke aanspraak op registratie. Baumüller heeft te allen tijde het recht om websites die voorheen vrij toegankelijk waren door registratie aan bescherming te onderwerpen. Baumüller heeft te allen tijde het recht, zonder opgaaf van redenen, de toegangsautorisatie door blokkering van de toegangsgegevens in te trekken.

3.2. Na registratie ontvangt de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord (hierna ook: "gebruikersgegevens"). Na de eerste toegang moet de gebruiker het door Baumüller toegezonden wachtwoord wijzigen in een wachtwoord dat alleen hij kent. De gebruikersgegevens stellen de gebruiker in staat zijn gegevens in te zien, te wijzigen of de eventueel voor de gegevensverwerking gegeven toestemmingen in te trekken.

4. Gebruiksrechten op informatie, software en documentatie

4.1. Het gebruik van de op de Baumüller-website ter beschikking gestelde informatie, software en documentatie is onderworpen aan deze voorwaarden of, in het geval van updates van informatie, software of documentatie, aan de relevante licentievoorwaarden die eerder met Baumüller zijn overeengekomen. Afzonderlijk overeengekomen licentievoorwaarden, bijvoorbeeld bij de download van software, hebben voorrang op deze voorwaarden.

4.2. Baumüller verleent de gebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de informatie, software en documentatie te gebruiken die op of via de Baumüller-website ter beschikking van de gebruiker worden gesteld, voor zover overeengekomen, of bij gebreke van een dergelijke overeenkomst voor zover ten doeleinde gesteld door Baumüller met beschikbaarstelling en overdracht ervan.

4.3. Informatie, software of documentatie mag door de gebruiker op geen enkel moment worden verspreid, verhuurd of op een andere manier ter beschikking worden gesteld aan derden. Tenzij anders toegestaan door dwingende wettelijke voorschriften, mag de gebruiker de software of de documentatie ervan niet wijzigen, onderwerpen aan reverse engineering of vertalen, en geen delen verwijderen. De gebruiker mag een back-up van de software maken indien deze kopie noodzakelijk is voor het veiligstellen van toekomstig gebruik op basis van deze gebruiksvoorwaarden.

4.4. Alle op de Baumüller-website ter beschikking gestelde informatie, de software en de documentatie zijn beschermd door nationale en internationale wetten en overeenkomsten inzake intellectueel eigendom. De gebruiker neemt deze rechten in acht, en zal met name geen alfanumerieke identificeringstekens, merken en auteursrechtelijke vermeldingen uit de informatie, de software, de documentatie of kopieën daarvan verwijderen.

4.5. De artikelen 69a e.v. van de Auteurswet blijven onverlet.

5. Intellectueel eigendom

Alle teksten, beelden, grafieken, geluids-, video- en animatiebestanden zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voor de zelfgemaakte objecten blijven exclusief voorbehouden aan Baumüller. De gebruiker dient deze rechten in acht te nemen. De artikelen 69a e.v. van de Auteurswet blijven onverlet.
De volledige of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, transmissie, wijziging of gebruik van de Baumüller-website (elektronisch of op een andere manier) voor openbare of commerciële doeleinden is verboden zonder de voorafgaande toestemming van Baumüller. Dit geldt in het bijzonder voor merken en handelsmerken, typeplaatjes en bedrijfslogo's van Baumüller en haar dochtermaatschappijen.
Afgezien van de uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden verleende rechten verleent Baumüller de gebruiker door de beschikbaarstelling van informatie, software en documentatie geen verdere rechten van welke aard dan ook, in het bijzonder op auteursrechten, bedrijfsnamen en commerciële eigendomsrechten zoals octrooien, gebruiksmodellen, wettelijk beschermde modellen of merken. Baumüller is ook niet verplicht dergelijke rechten te verlenen.

6. Verplichtingen van de gebruiker

6.1. Bij het gebruik van de Baumüller-website mag de gebruiker niet/geen

  • de openbare zedelijkheid schenden;
  • inbreuk maken op octrooi- en auteursrechten of andere eigendomsrechten;
  • inhoud te verzenden met virussen, zgn. Trojaanse paarden of andere programmeringen die software kunnen beschadigen;
  • hyperlinks of inhoud invoeren, opslaan of verzenden waartoe hij niet gemachtigd is, in het bijzonder wanneer deze hyperlinks of inhoud in strijd zijn met de geheimhoudingsplichten of onwettig zijn; of
  • reclame of ongevraagde e-mails (zogenaamde "spam") of onjuiste waarschuwingen voor virussen, storingen en dergelijke verspreiden of verzoeken tot deelname aan loterijen, sneeuwbalsystemen, kettingbrieven, piramidespelen en vergelijkbare acties.

6.2. Baumüller kan te allen tijde de toegang tot de Baumüller-website blokkeren, in het bijzonder wanneer de gebruiker zijn verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden niet nakomt.

7. Verwijzingen en links

De Baumüller-websites bevatten ook links naar andere pagina's op het internet. Baumüller verklaart dat de desbetreffende gelinkte pagina's op het tijdstip van de plaatsing van de links vrij waren van illegale inhoud. Baumüller kan geen invloed uitoefenen op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Tegen deze achtergrond kan Baumüller dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de actualiteit, correctheid, volledigheid en kwaliteit van de aldaar verstrekte informatie en distantieert zich hierbij van alle inhoud van deze pagina's die na de plaatsing van de links werd gewijzigd. Deze toelichting geldt voor alle links naar externe pagina's op de Baumüller-websites en hun inhoud.

8. Aansprakelijkheid voor tekortkomingen en materiaalfouten

8.1. Voor zover informatie, software of documentatie kosteloos ter beschikking wordt gesteld, wordt elke aansprakelijkheid voor materiaalfouten en tekortkomingen van de informatie, software en documentatie, in het bijzonder voor hun juistheid, foutloosheid, vrijheid van beschermings- en auteursrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid - behalve in geval van opzet of bedrog - uitgesloten.

8.2. De informatie op de websites bevat slechts algemene beschrijvingen of prestatiekenmerken die niet altijd in de beschreven vorm van toepassing zijn in het specifieke toepassingsgeval of die kunnen veranderen als gevolg van doorontwikkelingen van de producten. De gewenste prestatiekenmerken zijn slechts bindend indien zij bij de contractovereenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

8.3. De documentatie is zorgvuldig opgesteld. De beschreven producten worden echter voortdurend verder ontwikkeld. Daarom is de documentatie niet in elk geval volledig gecontroleerd op overeenstemming met de beschreven specificaties, normen of andere kenmerken. Indien ze technische of redactionele fouten bevatten, behouden wij ons het recht voor te allen tijde zonder aankondiging wijzigingen aan te brengen. Op basis van de informatie, afbeeldingen en beschrijvingen in deze documentatie kunnen geen aanspraken worden gemaakt op wijziging van reeds geleverde producten.

9. Overige aansprakelijkheid, virussen

9.1. Voor de aansprakelijkheid van Baumüller voor materiaalfouten en tekortkomingen gelden de bepalingen van artikel 8 van deze gebruiksvoorwaarden. Iedere verdere aansprakelijkheid van Baumüller is uitgesloten, tenzij vereist door de wet, bv. volgens de productaansprakelijkheidswet of in gevallen van opzet, grove nalatigheid, verwonding of dood, het niet voldoen aan gegarandeerde kenmerken, frauduleus verzwijgen van een defect of in geval van schending van fundamentele contractuele verplichtingen. De schadevergoeding wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voor het contract typische, te voorziene schade, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

9.2. Hoewel Baumüller er altijd voor zorgt de Baumüller-website virusvrij te houden, garandeert of waarborgt Baumüller geen vrijheid van virussen. Alvorens informatie, software en documentatie te downloaden, dient de gebruiker voor zijn eigen bescherming en ter voorkoming van virussen op de Baumüller-website voor passende veiligheidsvoorzieningen en virusscanners te zorgen.

10. Slotbepaling

10.1. Bijkomende afspraken moeten schriftelijk worden overeengekomen.

10.2. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig wettig zijn, laat dit de inhoud of geldigheid van de overige delen van het document onverlet.

10.3. Indien de gebruiker een handelaar is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, is Nürnberg de bevoegde rechtbank.

10.4. De afzonderlijke pagina's van de Baumüller-website worden geëxploiteerd door en vallen onder de verantwoordelijkheid van Baumüller Holding GmbH & Co. KG en/of haar dochtermaatschappijen. De pagina's houden rekening met de eisen van het land waarin de verantwoordelijke vennootschap is gevestigd. Baumüller aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het feit dat informatie, software en/of documentatie van de Baumüller-website ook op locaties buiten het betreffende land kan worden opgeroepen of gedownload. Indien gebruikers de Baumüller-website bezoeken vanuit locaties buiten het betreffende land, zijn zij uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de naleving van de relevante voorschriften van de nationale wetgeving van het betreffende land. Toegang tot informatie, software en/of documentatie op de Baumüller-website vanuit landen waar deze toegang illegaal is, is niet toegestaan. In dit geval en indien de gebruiker zakelijke relaties met Baumüller wenst aan te gaan, dient de gebruiker contact op te nemen met de vertegenwoordigers van Baumüller in het desbetreffende land.

10.5. Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-Verkoopverdrag.