Skip to main content

Podmínky používání

1. Oblast použití

1.1. Používání těchto webových stránek nabídnutých společností Baumüller Holding GmbH & Co. KG a/nebo jejími dceřinými společnostmi („Baumüller“) (dále jen: „webové stránky Baumüller“) je přípustné výhradně na základě těchto obecných podmínek používání („Podmínky používání“). Podmínky používání mohou být doplněny, modifikovány nebo nahrazeny dalšími obecnými obchodními podmínkami společnosti Baumüller. Po přihlášení, nebo, pokud není žádné zvláštní přihlášení vyžadováno, přijetím používání webové stránky společnosti Baumüller, bude přijata platnost těchto Podmínek používání v jejich současné verzi.

1.2. Pokud uživatel jedná při používání webových stránek společnosti Baumüller jako nebo pro podnik, to znamená provozuje živnostenskou nebo samostatně výdělečnou činnost nebo jedná pro veřejnou obchodní společnost, nevztahuje se na něj § 312e odst. 1 S. 1 Nr. 1 – 3 německého Občanského zákoníku.

1.3. Při webových nabídkách, které se vztahují na podniky nebo veřejné obchodní společnosti, je současný podnik nebo obchodní společnost zastoupena uživatelem a musí se spolehnout na jeho konání a znalosti.

2. Plnění

2.1. Na webových stránkách Baumüller poskytuje společnost Baumüller informace a software popř. včetně dokumentace k zobrazení nebo stažení.

2.2. Společnost Baumüller si vyhrazuje právo kdykoliv zcela nebo částečně přerušit provoz stránek Baumüller. Společnost Baumüller neručí za nepřerušenou dostupnost webových stránek Baumüller.

3. Registrace, heslo

3.1. Určité stránky webových stránek společnosti Baumüller jsou chráněny heslem. Přístup k těmto stránkám je v zájmu bezpečnosti obchodního styku možný jen pro registrované uživatele. Na registraci se nevztahuje žádný právní nárok. Společnost Baumüller je kdykoliv oprávněna ochránit registrací i dříve přístupné webové stránky. Společnost Baumüller je kdykoliv oprávněna zrušit oprávnění k přístupu zablokováním přístupových dat, aniž by musela udat důvody.

3.2. Poté, co proběhne registrace, obdrží uživatel uživatelské jméno a heslo (následně také: „Uživatelské údaje“). Po prvním přístupu uživatel změní heslo zprostředkované společností Baumüller na jen jemu známé heslo. Uživatelské údaje umožňují uživateli si svá data prohlédnout, změnit nebo popř. zrušit daná oprávnění ke zpracování dat.

4. Uživatelská oprávnění vzhledem k informacím, softwaru a dokumentaci

4.1. Používání informací, softwaru a dokumentace, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Baumüller, podléhá těmto podmínkám nebo, při aktualizaci informací, softwaru nebo dokumentace případným licenčním podmínkám, které už byly dříve domluveny se společností Baumüller. Zvlášť sjednané licenční podmínky, např. při stahování softwaru, mají před těmito podmínkami přednost.

4.2. Společnost Baumüller vyhrazuje uživateli ne zcela výhradní a nepřenosné právo využívat informace, software a dokumentaci poskytnuté na webových stránkách společnosti Baumüller v rozsahu, jak je toto ustanoveno nebo, pokud toto ustanoveno není, tak, jak to odpovídá zamýšlenému účelu společnosti Baumüller k jejich dání k dispozici a předávání.

4.3. Ani informace, ani software nebo dokumentace nesmějí být uživatelem v jakékoliv době postupovány, pronajímány nebo jiným způsobem předávány třetí osobě. Pokud pádné právní předpisy nepovolují něco jiného, nesmí uživatel měnit, zpětně vyvíjet nebo zpětně překládat ani software, ani dokumentaci nebo vyjímat jejich části. Uživatel smí vytvořit bezpečnostní kopii softwaru, pokud je tato kopie vyžadována pro pojištění budoucího používání na základě těchto Podmínek používání.

4.4. Veškeré informace, software a dokumentace, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Baumüller, jsou chráněny národními a mezinárodními zákony a ujednáními o duševním vlastnictví. Uživatel bude na tato práva dbát, obzvlášť nebude odstraňovat alfanumerická označení, značky a poukazy k autorskému právu ani z informací, ani ze softwaru nebo dokumentace nebo z kopií.

4.5. §§ 69a násl. německého autorského práva zůstanou ve zbytku nedotčená.

5. Duševní vlastnictví

Všechny texty, obrázky, grafiky a souborů zvuku, videa a animací jsou chráněny autorským právem. Všechna práva k samostatné tvorbě objektů zůstávají vyhrazena výhradně společnosti Baumüller. Uživatel bude na tato práva dbát. §§ 69a násl. německého autorského práva zůstanou ve zbytku nedotčená.
Úplné nebo částečné reprodukování, šíření, zprostředkování, modifikování nebo využívání webových stránek společnosti Baumüller (elektronicky nebo jiným způsobem) pro veřejné nebo komerční účely je bez předchozího souhlasu společnosti Baumüller zakázáno. To platí obzvlášť pro značky, výrobní znaky, typové štítky a firemní loga společnosti Baumüller, stejně jako jejich dceřiných společností.
Mimo výslovně vyhrazená práva uvedená v těchto Podmínkách používání, neposkytuje společnost Baumüller uživateli společně s informacemi, softwarem a dokumentacemi k dispozici žádná další práva jakéhokoliv druhu, obzvlášť spojená s autorskými právy, firemními názvy a obchodními ochrannými právy jako jsou patenty, užitné vzory, vkusové vzory nebo značky. Společnost Baumüller není povinna tato práva poskytnout.

6. Povinnosti uživatele

6.1. Uživatel nesmí při užívání webových stránek společnosti Baumüller

  • prohřešit se proti dobrým mravům; 
  • porušit obchodní ochranná a autorská práva nebo jiná vlastnická práva; 
  • předávat obsahy s viry, tzv. trojskými koni nebo jiným naprogramováním, které poškozuje software; 
  • zadávat, ukládat nebo posílat odkazy nebo obsahy, ke kterým nemá oprávnění, obzvlášť, pokud tyto odkazy nebo obsahy porušují povinnost mlčenlivosti nebo jsou protiprávní; nebo 
  • šířit reklamu nebo nevyžádané emaily (tzv. „spam“) nebo nepravdivá varování před viry, chybnými funkcemi nebo podobně nebo vyzývat k výherním hrám, řetězovým dopisům, pyramidovým hrám apod.

6.2. Společnost Baumüller smí kdykoliv zablokovat přístup ke svým webovým stránkám, obzvlášť, pokud uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto podmínek.

7. Odkazy

Na webových stránkách společnosti Baumüller se nacházejí také odkazy k dalším stránkám na internetu. Společnost Baumüller prohlašuje, že v době umístění odkazů byly odpovídající propojené stránky bez ilegálního obsahu. Společnost Baumüller nemůže ovlivnit aktuální nebo budoucí úpravu, stejně jako obsahy propojených stránek. Z tohoto důvodu nemůže společnost Baumüller převzít žádnou zodpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu podaných informací a distancuje se tímto od všech obsahů těchto stránek, které byly po umístění odkazů změněny. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy umístěné na webových stránkách společnosti Baumüller vztahující se k externím stránkám nebo obsahům.

8. Odpovědnost za právní a věcné vady

8.1. Jestliže jsou informace, software a dokumentace předávány bezplatně, je odpovědnost za právní a věcné vady informací, softwaru a dokumentace, zvlášť s ohledem na jejich správnost, bezchybnost a nevázanost na ochranná a autorská práva třetí strany, úplnost a/nebo použitelnost – mimo účel nebo podvodný účel – vyloučena.

8.2. Informace na webových stránkách obsahují jen obecné popisy příp. výkonové charakteristiky, které se v konkrétním případě používání nevyskytují vždy v popsané formě příp., které se mohou měnit dalším vývojem produktů. Požadované výkonové charakteristiky jsou závazné jen v případě, pokud jsou výslovně sjednány při uzavření smlouvy.

8.3. Dokumentace byla pečlivě vytvořena. Popsané produkty jsou však stále dále vyvíjeny. Proto není příp. nejsou dokumentace v každém případě zkontrolovány v rámci shody s popsanými výkonovými charakteristikami, normami nebo jinými charakteristikami. Pokud obsahují technické nebo redakční chyby, vyhrazujeme si právo provádět změny kdykoliv a bez ohlášení. Na základě zobrazení a popisů v této dokumentaci nemohou být uplatněny žádné nároky na změnu už dodaných produktů.

9. Zbylá odpovědnost, viry

9.1. Odpovědnost společnosti Baumüller za věcné a právní škody se řídí dle ustanovení v bodě 8 těchto Podmínek používání. Ve zbytku je jakákoliv odpovědnost společnosti Baumüller vyloučena, pokud nedojde k nutné zodpovědnosti např. na základě zákona o zodpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, podvodného úmyslu, hrubé nedbalosti, ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví. Náhrada škod z následku porušení zásadních smluvních povinností je však omezena na smluvně typické, předvídatelné škody, pokud se není doložen zlý úmysl nebo hrubé zanedbání.

9.2. I přesto, že společnost Baumüller dbá stále na to, aby byly její stránky bez virů, nezaručuje a nezajišťuje společnost Baumüller žádné prostředí bez virů. Před stažením informací, softwaru a dokumentace se uživatel sám postará pro vlastní ochranu, stejně jako pro zabránění proniknutí virů na webové stránky společnosti Baumüller o přiměřená bezpečnostní opatření a skenování virů.

10. Závěrečné ustanovení

10.1. K dodatkům je zapotřebí písemné formy.

10.2. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu plně neodpovídaly nebo pozbyly platnost vůči platnému právnímu stavu, zůstávají tímto zbylé části dokumentu ve svém obsahu a platnosti nedotčeny.

10.3. Příslušným místem soudu je, pokud je uživatel kupcem ve smyslu Obchodního zákoníku, Norimberk.

10.4. Jednotlivé stránky webových stránek společnosti Baumüller jsou provozovány se zodpovědností společnosti Baumüller Holding GmbH & Co. KG a/nebo jejich dceřiných společností. Stránky zohledňují požadavky jednotlivé země, ve které má sídlo zodpovědná společnost. Společnost Baumüller nepřebírá žádnou zodpovědnost za to, že informace, software a/nebo dokumentace z webových stránek společnosti Baumüller mohou být zobrazeny nebo staženy také na místech mimo jmenovanou zemi. Pokud mají uživatelé na webové stránky společnosti Baumüller přístup mimo jmenovanou zemi, přebírají výhradní zodpovědnost za dodržování aktuálního práva v dané zemi a jejich předpisů. Přístup k informacím, softwaru a/nebo dokumentaci z webových stránek společnosti Baumüller v zemích, ve kterých je tento přístup protiprávní, není povolen. V tomto případě, a pokud chce uživatel vstoupit do obchodního vztahu se společností Baumüller, by měl uživatel navázat kontakt se zástupcem společnosti Baumüller v dané zemi.

10.5. Platí německé právo s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).