Skip to main content

Odmítnutí odpovědnosti

1. Obsah online nabídky
Autor nepřebírá žádnou záruku za kvalitu, správnost, úplnost nebo kvalitu informací daných k dispozici. Nároky ze záruky vůči autorovi, které se vztahují na škody materiálního nebo nehmotného druhu, které jsou způsobeny používáním nebo nepoužíváním poskytovaných informací příp. použitím chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud není ze strany autora prokázán špatný úmysl nebo hrubé zavinění. Všechny nabídky jsou nezávazné a nepovinné. Autor si výslovně vyhrazuje právo změnit nebo doplnit, smazat nebo zrušit s omezenou nebo konečnou platností zveřejnění částí stránek nebo celé nabídky bez zvláštního ohlášení.

2. Odkazy
Při přímém nebo nepřímém odkazování na cizí internetové stránky („odkazy“), které jsou mimo oblast zodpovědnosti autora, by povinnost nést zodpovědnost nabyla platnosti výslovně jen v případě, kdy autor o obsazích ví a je pro něj technicky možné a proveditelné v případě protiprávních obsahů jejich používání zabránit. Autor prohlašuje, že v době umístění odkazů byly odpovídající propojené stránky bez ilegálního obsahu. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí úpravu a na obsahy propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech propojených stránek, které byly po umístění odkazů změněny. Toto ustanovení platí pro všechny odkazy v rámci vlastní internetové nabídky, stejně jako pro cizí příspěvky v knize hostů, na diskuzních fórech a emailových seznamech zřízených autorem. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a obzvlášť za škody, které vyplývají z užívání nebo neužívání takovýchto poskytnutých informací, nenese zodpovědnost ani poskytovatel stránky, na kterou se vztahoval odkaz, ani osoba, která na aktuální zveřejnění jen odkáže.

3. Autorské právo a právo k ochranné známce
Autor usiluje ve všech publikacích o dodržování autorských práv použitých grafik, zvukových dokumentů, videozáznamů a textů a o využívání a přístup k vlastním grafikám, zvukovým dokumentům, videozáznamům a textům. Všechny ochranné a výrobní značky v rámci internetové nabídky a příp. chráněné třetí stranou podléhají neomezeně ustanovením aktuálně platného práva k ochranné známce a vlastnickým právům aktuálně zaneseného vlastníka. Jen na základě prostého jmenování nelze vyvozovat závěr, že ochranné známky nejsou chráněné třetí stranou! Autorské právo k veřejným, samotným autorem vytvořeným objektům, zůstává u autora stránek. Rozmnožování nebo používání takovýchto grafik, zvukových dokumentů, videozáznamů a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je bez výslovného povolení autora zakázáno.

4. Ochrana dat
Pokud vyvstane v rámci internetové nabídky možnost k zadání osobních nebo obchodních dat (emailové adresy, jména, adresy), je uvedení těchto dat ze strany uživatele výslovně na svobodném rozhodnutí. Využití nebo zaplacení všech nabízených služeb je – pokud je to technicky možné a proveditelné – povoleno také bez zadání takovýchto dat příp. zadáním anonymních dat nebo pseudonymu.

5. Právní účinnost tohoto odmítnutí odpovědnosti
Toto odmítnutí odpovědnosti je součástí internetové nabídky, ze které bylo na tuto stránku odkázáno. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu plně neodpovídaly nebo pozbyly platnost vůči platnému právnímu stavu, zůstávají tímto zbylé části dokumentu ve svém obsahu a platnosti nedotčeny.