Skip to main content

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn in principe uitgesloten, voor zover van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grove nalatige schuld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links
In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden ("links") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid alleen in werking treden als de auteur kennis heeft van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk was voor hem om gebruik te voorkomen in het geval van illegale inhoud. De auteur verklaart daarom uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de plaatsing van de links, de desbetreffende gelinkte pagina's vrij waren van illegale inhoud. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte /gekoppelde pagina's die na plaatsing van de links werden gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod, alsmede voor bijdragen van derden in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, en niet degene die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht
De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. Uit de loutere vermelding van een handelsmerk valt niet de conclusie te trekken dat het niet beschermd is door rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gecreëerd, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Duplicatie of gebruik van objecten zoals grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. Privacybescherming
Indien binnen het internetaanbod de mogelijkheid voor de invoer van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) wordt geboden, vindt de opgave van deze gegevens op vrijwillige basis plaats. Gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan - indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van dergelijke gegevens of door aangeven van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem.

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid dient te worden beschouwd als deel van het internetaanbod waarnaar u vanaf deze pagina werd doorverwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig aan de geldende rechtssituatie voldoen, laat dit de inhoud of geldigheid van de overige delen van het document onverlet.