Skip to main content

b maXX mobil

移动应用驱动系统

eD Q1 100 ASSEMB RevC

专为四象限运行,和b maXX mobil可以在两个方向刹车,除了产生驱动能量回收。移动使用中,控制器是抗振动,并可以在温度-25°到+ 65°摄氏之间使用。通信通过CAN总线和数字输入发生/输出将另外提供。

该控制器在电池供电的车辆使用,如电动船和叉车,以及在许多电池供电的工业应用。

例如,对b maXX mobil是适合用作与DSM盘电机,擅长由于其紧凑的设计,高度动态的运行特性和低维护要求的轮毂驱动。包米勒从而提供了一个节省空间和高性能的解决方案。

bmmobil sizes

 


技术数据 - b maXX mobil

 Type of protectionIN [A]IMAX [A]Battery voltage [V]±10% control voltage [V DC]Dimensions WxHxD [mm]
Battery voltage 12–48V – without galvanic isolation LV-HV
48-040-X-IP20-NI 2) IP20 40 80 12 - 48 12 - 24 244 x 184 x 80
48-060-X-IP20-NI 2) IP20 60 120 12 - 48 12 - 24 244 x 184 x 80
48-125-X-IP20-NI 3) IP20 125 250 12 - 48 12 - 24 244 x 184 x 80
48-225-X-IP20-NI 3) IP20 226 450 12 - 48 12 - 24 244 x 184 x 80
Battery voltage 12–120V – with galvanic isolation LV-HV
048-040-X-IP20 2) IP20 40 80 12 - 48 12 - 24 244 x 184 x 80
048-060-X-IP20 2) IP20 60 120 12 - 48 12 - 24 244 x 184 x 80
048-125-X-IP20 3) IP20 125 250 12 - 48 12 - 24 244 x 184 x 80
048-225-X-IP20 3) IP20 225 450 12 - 48 12 - 24 244 x 184 x 80
120-050-X-IP20 2) IP20 50 100 12 - 120 12 - 24 244 x 184 x 80
120-100-X-IP20 3) IP20 100 200 12 - 120 12 - 24 244 x 184 x 80
120-150-X-IP20 3) IP20 150 300 12 - 120 12 - 24 244 x 184 x 80
048-040-X-IP66 2) IP66 40 80 12 - 48 12 - 24 280 x 200 x 91
048-060-X-IP66 2) IP66 60 120 12 - 48 12 - 24 280 x 200 x 91
048-125-X-IP66 3) IP66 125 250 12 - 48 12 - 24 280 x 200 x 91
048-225-X-IP66 3) IP66 225 450 12 - 48 12 - 24 280 x 200 x 91
120-050-X-IP66 2) IP66 50 100 12 - 120 12 - 24 280 x 200 x 91
120-100-X-IP66 3) IP66 100 200 12 - 120 12 - 24 280 x 200 x 91
120-150-X-IP66 3) IP66 150 300 12 - 120 12 - 24 280 x 200 x 91
Battery voltage up to 700V (load voltage up to 820V) – with galvanic isolation LV-HV
400-200-X-IP66 4) IP66 1) 200 400 max. 400 12 - 24 355 x 230 x 135
700-050-X-IP66 5) IP66 1) 50 100 max. 700 12 - 24 280 x 200 x 90
700-080-X-IP66 5) IP66 1) 80 160 max. 700 12 - 24 280 x 200 x 90
700-125-X-IP66 5) IP66 1) 125 250 max. 700 12 - 24 355 x 230 x 135
700-200-X-IP66 5) IP66 1) 200 400 max. 700 12 - 24 355 x 230 x 135
700-450-X-IP66 5) IP66 1) 450 900 max. 700 12 - 24 450 x 313 x 140
Special devices
Firecan:
048-150-RES-IP65-FC
IP65 150 300 48 24 280 x 200 x 91
CAN:
048-225-RES-IP66-CAN
IP66 225 450 48 12 - 24 280 x 200 x 91
Suspension:
400-125-RES-IP66-F
IP66 125 250 400 12 - 24 355 x 230 x 135
Hoist unit:
400-125-RES-IP66-H
IP66 125 250 400 12 - 24 355 x 230 x 135

x =^ Resolver = RES
   =^ Encoder = END
   =^ SINCOS 1 Vss = SIN

1) optionally IP69K
2) air cooling
3) air cooling (optionally liquid cooling)
4) liquid cooling
5) liquid cooling (optionally air cooling)

如有更改,恕不另行通知

您对购买我们的产品感兴趣吗?

给我们写信,我们的销售专家将很乐意为您提供咨询。