Skip to main content

Baumüller Brno s.r.o | Czech | Facebook | Instagram

Zásady ochrany osobních údajů pro naše stránky sociálních médií

Když navštívíte naše stránky sociálních médií, zpracovávají se údaje, které se vás týkají. Rádi bychom vás proto níže v souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) informovali o tom, jak s vašimi údaji nakládáme, a o vašich právech, která z toho vyplývají.

1.Odpovědnost

My, společnost Baumüller Brno s.r.o. Skalice nad Svitavou 72
679 01 Skalice nad Svitavou

ON L5L 5Y7 Mississauga, (Německo), provozujeme následující sociální sítě:

- Instagram: https://www.instagram.com/baumuller_brno/

- Facebook: https://www.facebook.com/BaumullerBrno

Za níže popsané shromažďování a zpracování údajů jsme částečně odpovědní my a částečně příslušní provozovatelé síťových platforem (dále jen "platformy"). U některých operací zpracování vystupujeme my a provozovatelé platforem také jako společní správci ve smyslu čl. 26 DSGVO (operace zpracování podle bodu 3).

Další kontaktní údaje najdete v tiráži

Další kontaktní údaje naleznete v tiráži.

2.Účel zpracování údajů z naší strany / právní základ

a) Naše přítomnost na sociálních sítích

Účel zpracování údajů z naší strany / právní základ:

Účelem zpracování údajů z naší strany na našich stránkách je informovat zákazníky o nabídkách, produktech, službách, akcích, soutěžích, věcných tématech, novinkách společnosti a komunikovat s návštěvníky prezentací na tato témata, jakož i reagovat na odpovídající dotazy, pochvaly nebo kritiku.

Vyhrazujeme si právo obsah smazat pouze v případě, že to bude nezbytné. Případně sdílíme váš obsah na našich stránkách, pokud je to funkcí platformy, a komunikujeme s vámi prostřednictvím platformy. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Zpracování údajů se provádí v zájmu našich vztahů s veřejností a komunikace.

Provozovatel nemá žádný vliv na zpracování vašich údajů společností Baumüller v rámci komunikace se zákazníky nebo soutěží.

Jak již bylo uvedeno, dbáme na to, aby naše stránky byly v těch bodech, kde nám k tomu provozovatel platformy dává příležitost, koncipovány co nejvíce v souladu s ochranou osobních údajů.

Příjemci/kategorie příjemců:

Údaje, které zadáváte na našich stránkách, jako jsou komentáře, videa, obrázky, lajky, veřejné zprávy atd., jsou pro tento účel zveřejňovány platformou a nejsou námi nikdy používány ani zpracovávány k jiným účelům. Vyhrazujeme si pouze právo odstranit nelegální obsah, pokud by to bylo nutné. To se týká například příspěvků porušujících autorská práva nebo nezákonných příspěvků, nenávistných komentářů, oplzlých komentářů (výslovně sexuálního obsahu) nebo příloh (např. obrázků nebo videí), které mohou porušovat autorská práva, osobnostní práva, trestní zákony nebo etické zásady společnosti Baumüller.

Váš obsah můžeme sdílet na našich stránkách, pokud je to funkcí platformy, a komunikovat prostřednictvím sociálních sítí. Pokud nám zašlete požadavek na platformě, můžeme vás také odkázat na jiné zabezpečené komunikační kanály, které zaručují důvěrnost, v závislosti na požadované odpovědi. Vždy máte možnost zaslat nám důvěrné dotazy na naši adresu uvedenou v bodě 1 nebo v tiráži.

Pokud jde o údaje, které nám zasíláte důvěrným způsobem (např. soukromou zprávou, dopisem nebo e-mailem), obecně vylučujeme jejich předání třetím osobám mimo skupinu Baumüller. Výjimečně jsou údaje zpracovávány naším jménem zpracovateli objednávek. Ti jsou v každém případě pečlivě vybíráni, jsou námi také kontrolováni a jsou smluvně zavázáni v souladu s čl. 28 DSGVO. Kromě toho může být nezbytné, abychom předali výňatky z vašeho důvěrného dotazu smluvním partnerům (např. dodavatelům v případě dotazů na konkrétní výrobky) za účelem zpracování vašeho dotazu. V těchto případech je však dotaz předem anonymizován, takže třetí strana nemůže zjistit žádný odkaz na vás. Pokud je v jednotlivých případech nutné předat vaše osobní údaje, budeme vás o tom předem informovat a získáme váš souhlas.

Doba uložení/kritéria pro stanovení doby uložení:

Veškeré osobní údaje, které nám zašlete zabezpečenou zprávou v reakci na dotazy (návrhy, pochvaly nebo kritiku), vymažeme nebo bezpečně anonymizujeme nejpozději do 90 dnů po odeslání konečné odpovědi. Doba uchovávání 90 dnů je dána tím, že se občas může stát, že nás jako zákazník po odpovědi znovu kontaktujete ve stejné věci a my pak musíme mít možnost odkázat na předchozí korespondenci. Zkušenosti ukazují, že po 90 dnech se dotazy na naše odpovědi zpravidla již nevyskytují.

Všechny vaše veřejné příspěvky na těchto stránkách zůstanou na časové ose po neomezenou dobu, pokud je nesmažeme z důvodu aktualizace základního tématu, porušení zákona nebo našich pokynů nebo pokud příspěvek nesmažete vy sami.

Nemáme možnost ovlivnit vymazání vašich údajů samotným provozovatelem. Proto se na nás navíc vztahují předpisy o ochraně osobních údajů příslušného provozovatele.

b) Statistiky (Insights):

Účely zpracování údajů/právní základ:

Používané platformy sociálních médií pravidelně vytvářejí statistiky (insights) na základě údajů o používání, které obsahují informace o vaší interakci s našimi stránkami sociálních médií. Provádění a poskytování těchto statistik nemůžeme ovlivnit ani jim zabránit.

Nepovinné statistiky platformy sociálních médií však nevyužíváme.

Výše uvedené informace (statistiky) zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO v oprávněném zájmu ověřování používání našich stránek sociálních médií a zlepšování našeho obsahu s ohledem na cílové skupiny.

Příjemci/kategorie příjemců:

V případě využití externích zpracovatelů objednávek jsou tito smluvně zavázáni v souladu s článkem 28 DSGVO.

Doba uchovávání/kritéria pro stanovení doby uchovávání:

rV případě, že se jedná o data, která jsou předmětem žádosti, je třeba je uchovávat po dobu, po kterou je možné je uchovávat:

Společnost Baumüller příslušné údaje neuchovává trvale, ale analyzuje je pouze specificky s ohledem na potenciálně nezbytná protiopatření.

c) Aplikace

Účely zpracování údajů/právní základ:

Na naší stránce na Facebooku máte možnost zúčastnit se předvýběrového testu pro účely náboru. Výsledek vyhodnocuje a posuzuje naše náborové oddělení. Pokud bude výsledek vyhovující, naše náborové oddělení vás bude kontaktovat a zahájí s vámi přijímací řízení. Právním základem je § 26 odst. 1 BDSG. Zpracování údajů je nezbytné pro vznik pracovního poměru.

Příjemci/kategorie příjemců:

Pokud v rámci náborové kampaně využíváme externí zpracovatele zakázek, jsou k tomu smluvně zavázáni v souladu s článkem 28 DSGVO.

Doba uchovávání/kritéria pro určení doby uchovávání: V případě, že se jedná o zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru, je nutné, aby se na ně vztahovala povinnost uchovávat údaje:

Údaje budou vyhodnoceny a nebudou uloženy, pokud výsledky testů nesplní naše očekávání. Pokud bude proces žádosti úspěšný, budou vaše údaje uloženy po dobu 90 dnů od zamítnutí.

3.Zpracování údajů v rámci společné odpovědnosti

Za některé činnosti zpracování neseme společnou odpovědnost s příslušným provozovatelem platformy sociálních médií.

V souladu s tím jsme uzavřeli potřebnou dohodu v souladu s čl. 26 DSGVO, pokud to provozovatel platformy sociálních médií umožňuje.

- Facebook https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

- Instagram https://help.instagram.com/519522125107875 

4.Zpracování údajů provozovatelem platformy sociálních médií

Provozovatel platformy sociálních médií používá metody webového sledování. Webové sledování může probíhat i bez ohledu na to, zda jste na platformě sociálních médií přihlášeni nebo zaregistrováni.

Rádi bychom proto upozornili, že nelze vyloučit, že provozovatel platformy sociálních médií používá a vyhodnocuje údaje o vašem profilu a chování pro své vlastní účely. Na zpracování vašich údajů provozovatelem platformy sociálních médií nemáme žádný vliv. Mějte to prosím na paměti při používání platformy sociálních médií.

Další informace o zpracování údajů provozovatelem platformy sociálních médií, možnostech konfigurace pro ochranu vašeho soukromí a dalších možnostech vznesení námitky najdete v zásadách ochrany osobních údajů provozovatele:

- Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation

5.Zpracování údajů ve třetí zemi

Pokud předáváme údaje příjemcům ve třetí zemi (nacházející se mimo Evropský hospodářský prostor), najdete to v informacích o příjemcích/kategoriích příjemců v rámci popisu příslušného zpracování údajů. Některé třetí země jsou certifikovány Evropskou komisí prostřednictvím tzv. rozhodnutí o odpovídající ochraně údajů jako země s úrovní ochrany údajů srovnatelnou s úrovní v Evropském hospodářském prostoru. Seznam těchto zemí naleznete na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Pokud v dané zemi neexistuje srovnatelný standard ochrany údajů, zajišťujeme, aby byla ochrana údajů dostatečně zaručena jinými opatřeními. To je možné například prostřednictvím závazných podnikových předpisů, standardních smluvních doložek Evropské komise pro ochranu osobních údajů, certifikátů nebo uznávaných kodexů chování. Chcete-li získat další informace o této problematice, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (oddíl 7).

Při používání platformy mohou být vaše údaje zpracovávány také ve třetí zemi (nacházející se mimo Evropský hospodářský prostor) provozovatelem platformy. Další informace o zpracování vašich údajů ve třetí zemi, na které nemá společnost Baumüller žádný vliv, naleznete ve výše uvedených prohlášeních o ochraně osobních údajů provozovatelů platforem. 6. Zpracování údajů ve třetí zemi, na které nemá společnost Baumüller žádný vliv, je možné provést pouze na základě prohlášení o ochraně osobních údajů.

6.Vaše práva jako uživatele

Jako uživatel máte možnost uplatnit následující práva vůči nám i vůči provozovateli platformy sociálních médií, pokud jsou splněny předpoklady:

Právo na informace (čl. 15 DSGVO).

Máte právo požadovat potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají; pokud tomu tak je, máte právo na informace o těchto osobních údajích a na informace podrobně uvedené v čl. 15 DSGVO.

Právo na opravu a výmaz (čl. 16 a 17 GDPR)

Máte právo bez zbytečného odkladu požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, a případně o doplnění neúplných osobních údajů. Máte rovněž právo požadovat, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly bezodkladně vymazány, pokud se uplatní jeden z důvodů podrobně uvedených v čl. 17 GDPR, např. pokud údaje již nejsou potřebné pro sledované účely.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 DSGVO)

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud se uplatní některá z podmínek uvedených v čl. 18 DSGVO, např. pokud jste vznesli námitku proti zpracování, a to po dobu případného přezkumu.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 DSGVO).

V určitých případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 20 DSGVO, máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o předání těchto údajů třetí straně.

Právo vznést námitku (čl. 21 DSGVO)

Pokud jsou údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Osobní údaje pak nebudeme dále zpracovávat, pokud nebudou existovat prokazatelně závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud jsou údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu, máte vlastní právo na námitku, kterou můžete kdykoli uplatnit bez udání důvodů a jejíž uplatnění vede k ukončení zpracování za účelem přímého marketingu.

Právo na odstoupení od smlouvy (čl. 7 DSGVO)

Pokud je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu, máte v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO právo kdykoli odvolat svůj souhlas s použitím vašich osobních údajů. Upozorňujeme, že odvolání nabývá účinnosti pouze do budoucna. Zpracování, které proběhlo před odvoláním, není dotčeno.

Právo na odvolání k dozorovému úřadu

Podle čl. 77 DSGVO máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování údajů, které se vás týkají, porušuje ustanovení o ochraně údajů. Právo na stížnost lze uplatnit zejména u dozorového úřadu v členském státě vašeho bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení.

7.Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů

Náš externí pověřenec pro ochranu osobních údajů vám rád poskytne informace o předmětu ochrany údajů pod následujícími kontaktními údaji:

datenschutz süd GmbH

Wörthstraße 15

97082 Würzburg

E-mail: office@datenschutz-sued.de

Telefon: +49 931 30 49 76-0

Pokud kontaktujete našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, uveďte jako klíčové slovo "Baumüller".