TAM00552

TAM00552
Trīsfāzu motoru droš ī bas un ekspluat ā cijas uzs ā kšanas nor ā d ī jumi
41.46 KB